Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van Het Kindercoachhuis

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegeven en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier vind je de privacy verklaring van Het Kindercoachhuis. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Het Kindercoachhuis.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Het Kindercoachhuis is de gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Het Kindercoachhuis is gevestigd in Alkmaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74711113

Verwerken van persoonsgegeven:

Contactgegevens:

Door het formulier op de website in te vullen en te verzenden, geeft u mij u persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te komen en met u te communiceren. Ik zal uw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Indien u mij op andere wijze uw persoonlijke gegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige Persoonsgegevens:

Indien u een traject aangaat met Het Kindercoachhuis, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen uw contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens alleen in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Intervisie en supervisie

In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als kindercoach is het mogelijk dat onderdelen van de casus van uw kind volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisoren zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

Beveiliging:

Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn met overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de Eu worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Het Kindercoachhuis verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen:

Het Kindercoachhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking.

Wel ben ik gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Voor de Belastingdienst moet ik bijvoorbeeld uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die ik in het kader van uw samenwerking met Het Kindercoachhuis heb verzameld (o.a. uw contactgegevens) worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Wanneer er geen traject is afgenomen bij Het Kindercoachhuis worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst m.b.t. specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. In dat geval geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen:

Het Kindercoachhuis respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van u rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

Rianne Veldkamp – info@hetkindercoachhuis.nl – 0617240812