Klachten reglement Adiona


KLACHTENREGLEMENT ADIONA – KLAGER
Het Kindercoachhuis hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en
aan goede relaties. Ben jij als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of
dienstverlening van Het Kindercoachhuis, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor
kun je je richten tot Rianne Veldkamp, eigenaar van Het Kindercoachhuis. Je ontvangt binnen
48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.
Aansluitend word je binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt
doorgenomen en wordt besproken op welke wijze Het Kindercoachhuis de klacht kan
verhelpen. Binnen vier weken daarna komt Het Kindercoachhuis met een voorstel
voor een oplossing. Mocht je samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kun je je klacht
indienen bij de beroepsorganisatie Stichting ADIONA via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de
verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld.
De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt
het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.
Hieronder tref je (een deel van) het klachtenreglement aan: De volledige versie kun je
downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).


Klachtencommissie ADIONA
Het bestuur van Stichting ADIONA heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen
en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin
genoemde klachtencommissie ingesteld.


Uitgangspunt
Bij de behandeling van klachten staat centraal het herstel van de verhoudingen tussen de klager
en beklaagde. Dat betekent dat eerst geprobeerd wordt om samen tot overeenstemming te
komen (eventueel door bemiddeling via het Klachtenloket). Lukt dit niet, dan is een zorgvuldige
klachtenprocedure gewenst.


Doelstellingen
De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:
– het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en
opdrachtgevers tegen bij de ADIONA aangesloten coaches binnen een redelijke termijn
en op zorgvuldige wijze af te handelen;
– behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een
professionele klachtenbehandeling;
– verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en
klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig navolgen van
de Gedragscode van ADIONA door bij ADIONA aangesloten coaches.


Taak Klachtencommissie
De taak van de Klachtencommissie is het onderzoeken en beoordelen van en het toezien op de
afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij ADIONA aangesloten coaches.